De Oudercommissie van onze kinderopvang

Advies en inspraak van ouders uit elke groep. De oudercommissie vergadert een keer in de 3 maanden. Dan worden lopende zaken (en wat er verder ter tafel komt) besproken. Ook wij leggen de oudercommissie onderwerpen voor…. en natuurlijk bestaat de mogelijkheid ook voor ouders.

De oudercommissie wordt gevormd door twee ouders per groep en heeft toegang tot alle relevante informatie, zoals ons pedagogisch beleidsplan, onze klachtenregeling en het oudercommisieregelement.

Voor een kinderdagverblijf is het instellen van een oudercommissie van wettelijk belang. Daarnaast vindt Kinderdagverblijf Mamaloe de inbreng en samenwerking met ouders een belangrijk onderdeel voor het bieden van goede opvang

Kindercentrum Mamaloe heeft, zoals iedere kinderopvang, een oudercommissie, met taken en bevoegdheden die in de wet zijn vastgelegd. Wij zijn blij met deze commissie en nemen hun adviezen zeer serieus.

De leden van onze oudercommissie zijn ouders van kinderen die het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang bezoeken.

Zij bewaken de belangen van de ouders en bevorderen de kwaliteit van de kinderopvang van kindercentrum Mamaloe. De oudercommissie kan dit doen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van kindercentrum Mamaloe.

De onderwerpen van advies

De oudercommissie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de volgende onderwerpen:

 • De kwaliteit van de aangeboden opvang, dit kan zijn over het pedagogisch beleid, de groepsbezetting en de kwaliteit van het personeel.
 • Veiligheid en gezondheid
 • Voeding
 • Beleid met betrekking tot spel en ontwikkelingsactiviteiten
 • Prijswijzigingen
 • Openingstijden
 • Klachtenregeling

Gevraagd of ongevraagd advies, wij nemen het serieus

Mamaloe vraagt de oudercommissie schriftelijk om advies indien er sprake is van wijzigingen in een van de adviesonderwerpen. De oudercommissie heeft doorgaans vier weken de tijd om hierover advies uit te brengen.

Geeft de oudercommissie een negatief advies dan kan Mamaloe dit advies gemotiveerd en beargumenteerd afwijzen. Dit gaat altijd in goed overleg.

Geeft de oudercommissie ongevraagd advies dan is Mamaloe niet verplicht te reageren. In de meeste gevallen zal Mamaloe het ongevraagd advies echter bespreken met de oudercommissie en eventueel overnemen of gemotiveerd afwijzen.

Andere taken van de Oudercommissie

De oudercommissie werkt volgens het ‘Reglement voor de oudercommissie van Kindercentrum Mamaloe naar het model van BOinK en de MOgroep’ en het ‘Huishoudelijk Reglement’.

In het eerste document is onder andere vast gelegd wat de taken en functies van de OC zijn. In het tweede wat bijvoorbeeld de taken zijn van de leden van de OC, hoe vaak de OC vergadert en over hoe ouders worden geïnformeerd.

De oudercommissie heeft onder meer als taken:

 • Als aanspreekpunt van de ouders te fungeren
 • Regelmatig overleg te voeren met de directie over de kwaliteit van de opvang
 • Ondersteuning en inbreng leveren op ouderavonden en themabijeenkomsten
 • Zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de oudercommissie.

Gezocht oudercommissie leden

Bij de oudercommissie is plek voor enthousiaste betrokken ouders!  Wil je de oudercommissie versterken? Dan kan je je aanmelden op kantoor.

Wist u dat ... u uw kind online kunt inschrijven